1888 Letter from Olaf Olsen to his sister Anne Olsdatter Nybak (Braaten)

This letter was written by Olaf Olsen to his sister Anne in Norway when he was twenty years old. Olaf died 17 June 1888, less than five months later. Details of his death are currently unknown. Olaf left Norway in August 1883 at the age of 15 and had been in America for almost five years. Else, another sister of Olaf, is mentioned in this letter and had been married for only five weeks when this letter was written.

Transcription of the Original Letter

The letter that follows was transcribed verbatim by Bruce Wiland. The original handwriting was at times difficult to decipher with certainty. The letter was written in an “Americanized” form of Norwegian and likely contains a number of grammatical and spelling errors. Capitalization and punctuation which were missing in the original have been added here using an educated guess. Therefore, the meaning may not be quite as Olaf originally intended. The handwriting for the word shown in bold was almost unreadable and is more or less what it looked like.

Dallas
29.Jan.1888

Kjære Søster,

Det er nu en lang tid siden jeg skriv til dig kjære Søster. Jeg har haft mange ulyker siden jeg skev til dig i November. Jeg havd baade hest og vogn. Hestene ere mere lypske here end de ere i Norge. Jeg var ride og kjørde en dag. Jeg traf op med en kryplet mand det havde kryker det vilde age naar han steg op. Hesten blev skamt af krykerne og hesten spente. Krylingen tumlede ud foruden skade. Jeg fik et skaar paa legen saa jeg kunde ikke arbeide for en maaneds tid. Jeg maate salge min hest for at betale for doktor og min kost hvilke er end dyr pris i dette land og omtrent 2 aar siden jeg mistede en hest som jeg ikke har hørt siden.

Jeg er nu frisk og rask og jeg haaber til Gud at jeg kunde beholde hilsen. Det er nu haarde sider her i Dallas vor jeg nu stoper. Det er vanskelig at faa arbeide. Vi har haft som eget regn og slæmt veir. Vi har nu haft solskin 3 dage i kvæld.

Det ser ud som regn idag kloken 6. Et hus brant ned tat ved vor jeg levede. Den skrækeigste gjenstand jeg har nogenstid seet. En mand brant op og 3 andre de hopede ud af en 2 tae vindue blev shadt.

Denne by liger i den beste part af Texas og har en 48000 indbygere. Jeg saa Else og hendes mand sist Søndag de har det noksaa kosligt og godt tilsamen. Jeg liger byen godt. Bare jeg nu kunde faa noget godt og stadig arbeide kunde blive rig og kome til Norge og se dig igen og slagtnienge.

Det er et hus her i byen vor det er alle slags boger at læse i det koster ingen en ting og det er min beste fornoielse at go did og læse 1 time eller so næsten hvær kveld. Skriv et langt brev til mig og fortal meg alle nyheder du kan. Saa er du naa det hjærteligste hilset fra din broder.

Olaf Olsen

Rewrite of Letter into Modern Norwegian

The version that follows was rewritten into “modern” Norwegian by Birgit Braaten Dale.

Dallas
29.Jan.1888

Kjære Søster,

Det er nå en lang tid siden jeg skrev til deg, kjære Søster. Jeg har hatt mange ulykker siden jeg skrev til deg i November. Jeg hadd både hest og vogn. Hestene er mer løpske her enn de er i Norge. Jeg var ute og kjørte en dag. Jeg traff en funksjonshemmet mann med krykker som ville kjøre med. Da han steg opp, ble hesten skremt av krykkene. Hesten sparket. Krøplingen tumlet ut foruten skade. Jeg fikk et kutt på leggen, så jeg ikke kunne arbeide på en måneds tid. Jeg måtte selge hesten min for å betale for doktor og for mat som som koster mye her i dette landet. For omtrent 2 år siden mistet jeg en hest som jeg ikke har hørt fra siden.

Jeg er nå frisk og rask, og jeg håper til Gud at jeg får beholde helsen. Det er nå hårde tider her i Dallas der jeg nå bor. Det er vanskelig å få arbeid. Vi har hatt så mye regn og dårlig vær. Vi har nå hatt solskinn i 3 dager. I kveld ser det ut som det blir regn [igjen].

Idag klokken 6 brant et hus ned, like ved der hvor jeg bodde. Det er det skrekkeligste jeg noen sinne har sett. En mann brant inne, og 3 andre de hoppet ut av et vindu i annen etasje og ble skadet.

Denne byen ligger i den beste delen av Texas og har 48000 innbyggere. Jeg så Else og hennes mann sist søndag. De har det nok så koselig og godt sammen. Jeg liker byen godt. Bare jeg nå kunne få noe godt og fast arbeid, kunne bli rik og komme å se deg og slektninger igjen.

Det er et hus her i byen hvor det er alle slags bøker å lese i. Det koster ingen ting, og det er min beste fornøyelse å gå dit og lese en time eller så nesten hver eneste kveld. Skriv et langt brev til meg og fortell meg alle heter du kan. Så er du på det hjerte ligste hilset fra din bror.

Olaf Olsen

Translation of Letter into English

The version that follows was translated by Bruce Wiland with a little help from Birgit Braaten Dale.

Dallas
29.Jan.1888

Dear Sister,

It is now a long time since I wrote to you dear Sister. I have had many misfortunes since I wrote to you in November. I had both a horse and wagon. Horses are more wild here than they are in Norway. I was riding and driving one day. I met up with a crippled man that had crutches that wandered fearfully when he stepped along. The horse became scared of the crutches and the horse kicked. The cripple tumbled over without injury. I received a cut on the leg so I could not work for one month’s time. I had to sell my horse to pay for doctor and my food which is a high price in this country and about 2 years ago I lost one horse which I have not heard from since.

I am now well and lively, and I hope to God that I can keep healthy. It is now hard times here in Dallas where I now live. It is difficult to get work. We have had some strange rain and bad weather. We have now had sunshine 3 days. This evening, it looks like rain [again].

Today at 6 o’clock, a house burnt down over at where I lived. [It was] the scariest thing I have ever seen. One man burnt up and 3 others they jumped out of a 2nd story window becoming injured.

This town lies in the best part of Texas and has 48000 inhabitants. I saw Else and her husband last Sunday. They have it rather comfortable and good together. I like the town fine. If only I could now find some good and steady work, I could become rich and come to Norway and see you and the relatives again.

There is a building here in the town where there are all kinds of books to read. It costs nothing, and it is my greatest pleasure to go there and read 1 hour or so almost every evening. Write a long letter to me and tell me all news you can. So have you now the sincerest greetings from your brother.

Olaf Olsen